Vydali jsme dvě národní zprávy o překážkách pachatelů s postižením v trestním řízení

Pozn. Přestože v tomto projektu obecně používáme pojem „pachatel s postižením“, máme tím na mysli také podezřelé, obviněné, obžalované a odsouzené osoby s postižením.

FÓRUM v rámci projektu Enable publikovalo národní zprávy identifikující překážky, kterým čelí pachatelé s mentálním a/nebo psychosociálním postižením v systému trestního soudnictví v České republice a na Slovensku. Cílem těchto národních zpráv je nastínit nedostatky bránící aktivnějšímu zapojení pachatelů s postižením do trestního řízení a představit zkušenosti všech aktérů podílejících se na trestním řízení od samotných pachatelů s postižením až po policisty, soudce nebo státní zástupce. Závěry publikované v národních zprávách vycházejí z výsledků výzkumu, který se zaměřoval na zmapování národního legislativního a politického rámce, zjišťování osobních zkušeností od různých aktérů z oblasti trestního soudnictví na základě rozhovorů a sbírání jejich doporučení.

Závěry národních zpráv poukazují na fakt, že trestní řízení pro pachatele s postižením v teoretické rovině ani v praxi neodpovídá požadavkům plynoucím z čl. 13 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Trestní právo v České republice a na Slovensku nevěnuje žádnou zvláštní pozornost problematice pachatelů s postižením. Slovenská ani česká právní úprava až na výjimky neumožňuje poskytnout pachatelům s postižením procesní úpravy, přizpůsobení a dostatečnou komunikační podporu tak, aby jim bylo umožněno se aktivně zapojit do trestního řízení. Všechny postupy jsou natolik formální, že zde není prostor pro individuálnější přístup. Ten se tak spíše odvíjí od přístupu konkrétního policisty, právníka, soudce, státního zástupce nebo jiného odborníka. Je proto třeba zkvalitnit vzdělávání všech osob podílejících se na trestním řízení ohledně práv osob se zdravotním postižením a ohledně zranitelných skupin pachatelů trestných činů.

Pachatelé s postižením jsou v trestním řízení často odkázáni pouze na sebe, a to z několika důvodů. Za prvé, neexistuje automatické bezplatné právní zastoupení pro všechny osoby s postižením již od prvního kontaktu s orgány činnými v trestním řízení. Navíc ne všichni ex offo ustanovení advokáti vůči klientům s postižením zaujímají stejnou péči a odbornost jako ke svým ostatním klientům. Za druhé, náš systém nezná roli nezávislých zprostředkovatelů a nepracuje s možností zapojení podpůrců a osob blízkých. Za třetí, poskytnutí pomoci od podpůrných služeb, neziskových organizací, Probační a mediační služby, sociálních pracovníků či psychologů je obvykle zajištěno až při výkonu ochranných opatření či trestů, což je pozdě.

Národní zpráva pro Českou republiku: 

Národní zpráva pro Slovensko:


Národní zprávy o překážkách pachatelů se zdravotním postižením byly tpracovány v rámci evropského projektu Umožnění obviněným osobám s mentálním a psychosociálním postižením zapojení a přístup ke spravedlnosti (101056701 – ENABLE – JUST-2021-JACC).

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské komise. Evropská unie ani orgán poskytující dotaci za ně nemohou nést odpovědnost.


Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-1.jpeg.