Lidé se zdravotním znevýhodněním v konfliktu se zákonem

Popis projektu v EASY-TO-READ verzích v češtině, ve slovenčině a angličtine:

Lidé s mentálním a psychosociálním znevýhodněním, kteří jsou podezřelí nebo obvinění v trestním řízení, čelí mnoha překážkám v jejich účasti na trestním řízení. Tyto překážky obvykle souvisejí s nepřístupným fyzickým prostředím, nedostatkem informací v přístupných formátech a vhodných komunikačních technologií, ale také s absencí kvalifikované právní pomoci a zastoupení. Zatímco vnitrostátní právní předpisy – obecné i procesní – nemusí účinně provádět stávající normy OSN a Evropské unie týkající se rovného přístupu ke službám v oblasti justice a procesních úprav, problém dále zhoršuje nedostatečné povědomí, znalosti a dovednosti v této oblasti u odborníků pracujících v systému trestní justice. V důsledku toho jsou případy osob se zdravotním znevýhodněním často traumatizující z důvodu nemožnosti adekvátně uplatnit svá práva na obhajobu, ale také z důvodu mocenské nerovnováhy, kterou tato omezení vytvářejí.

FÓRUM se podílí na realizaci dvouletého evropského projektu s oficiálním názvem Umožnění obviněným osobám s mentálním a psychosociálním znevýhodněním zapojení a přístup ke spravedlnosti (Enable). Cílem projektu je podpořit přístup ke spravedlnosti a spravedlivější trestní řízení obviněné osoby s mentálním a psychosociálním znevýhodněním v 8 zemích EU.

Na základě doporučení osob se zdravotním znevýhodněním, literatury a odborníků v oblasti trestního soudnictví sme si v projektu společně s partnery stanovili následující cíle:

  • Zvýšit povědomí o překážkách účasti a o tom, jak je překonat, s nimiž se setkávají obvinění s mentálním a psychosociálním znevýhodněním v systému trestního soudnictví, a zejména ženy se zdravotním znevýhodněním a osoby zbavené svobody;
  • Posílit kapacitu odborníků v oblasti trestního soudnictví (právníků, policie, státních zástupců a/nebo soudců), aby zajistili poskytování přiměřených a procesních úprav v systému trestního soudnictví v souladu s právem EU a mezinárodním právem v oblasti lidských práv.
  • Posílit spolupráci a výměnu zkušeností mezi občanskou společností a odborníky v oblasti trestního soudnictví s cílem optimalizovat přístup k právním službám pro obviněné s mentálním a psychosociálním znevýhodněním.

V rámci projektu jsou naplánovany tyto aktivity:

  • Výzkum zaměřený na pochopení zkušeností a překážek účasti obviněných lidí s mentálním a psychosociálním znevýhodněním v systému trestního soudnictví. To zahrnuje shromažďování doporučení jak od obviněnách osob s mentálním a psychosociálním postižením, tak od odborníků v oblasti trestního soudnictví. Výzkumné zprávy z České republiky a ze Slovenska, které byly realizované na jaře 2023, si můžete stáhnout zde:

  • Vypracování adaptabilní a prakticky orientované příručky (příruček) pro odborníky v oblasti trestního soudnictví o rovném zacházení s obviněnými lidmi s mentálním a psychosociálním znevýhodněním, která bude zaměřena na to, jak zajistit účast, začlenění a spravedlivé zacházení s obviněnými s mentálním a psychosociálním znevýhodněním; a dále,
  • Vypracování mezioborového protokolu a návrhů na zlepšení přístupu k právním službám pro obžalované s mentálním a psychosociálním znevýhodněním propojením stávajících služeb. Bude sloužit k vypracování koordinovaného přístupu a protokolu praktické reakce na zlepšení přístupu k právním službám (jako je právní pomoc, přístup k právníkovi, restorativní služby)

Projekt vychází z odborných znalostí a zkušeností nadace Validity a partnerů konsorcia, s nimiž jsme již dříve vytvořili praktické nástroje pro osoby se zdravotním znevýhodněním – oběti trestných činů, aby jim usnadnili účast v procesech trestního soudnictví v projektu Voices for Justice, zkoumali přístup dětí s mentálním znevýhodněním ke spravedlnosti, odhalili zneužívání dětí se zdravotním znevýhodněním v ústavech v projektu CHARM a vyvinuli nástroje pro zlepšení dovedností právních profesionálů při zastupování dětí s mentálním znevýhodněním v projektu nazvaném “Inovace evropských právníků k prosazování práv dětí se zdravotním znevýhodněním“.

Právní standardy

Cíle a činnosti projektu vycházejí z mezinárodních norem a norem EU týkajících se přístupu ke spravedlnosti pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Více informací o tomto rámci je k dispozici zde:

Projekt je realizován v devíti zemích Evropské unie (Rumunsko, Portugalsko, Česká republika, Slovensko, Belgie, Bulharsko, Slovinsko, Španělsko a Litva). Fórum pro lidská práva je zodpovědné za projektové aktivity v České republice a na Slovensku. Projekt trvá září 2022 do srpna 2024.

Naši partnery v projektu jsou:


Popis projektu v slovenskom jazyku:Údaje o projektu: Umožnění obviněným osobám s mentálním a psychosociálním znevýhodněním zapojení a přístup ke spravedlnosti (101056701 – ENABLE – JUST-2021-JACC).

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské komise. Evropská unie ani orgán poskytující dotaci za ně nemohou nést odpovědnost.