Právo na vodu v rómskych komunitách

FÓRUM v rokoch 2018 až 2020 realizoval litigačne a advokačne zameraný projekt s názvom “Sociálne determinanty zdravia Rómov na Slovensku – prístup k vode a odpadové hospodárstvo”. Projekt sa týkal problematiky chýbajúceho prístupu k pitnej vode v marginalizovaných komunitách na Slovensku a porušovania práva na zdravie v lokalitách s enviromentálnou záťažou. V rámci projektu bola zmapovaná daná problematika spôsobom, ktorý umožnil začať strategicky litigovať systematické porušovanie práva na zdravie a práva na bývanie v marginalizovaných komunitách.

Projekt sme realizovali s podporou Poradne pre občianske a ľudské práva v Košiciach.

V rámci projektu sme vydali publikáciu mapujúcu sociálne determinanty zdravia v marginalizovaných rómskych komunitách: O šesť rokov menej. Po stopách rozdielu strednej dĺžky života obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Autorkou publikácie je Miriam Kanioková.

Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít majú v porovnaní s ostatnými obyvateľmi na Slovensku obmedzený prístup ku kvalitnému životnému prostrediu a verejné politiky aktuálne nie sú nastavené tak, aby vyrovnávali nerovnosti.

V priebehu projektu sme rozbehli viacero prípadov strategickej litigácie vo vybraných lokalitách okrem iného sme podali verejnú žalobu (actio popularis) podľa antidiskriminačného zákona proti obci Lipany na Okresný súd v Prešove. Viacero obcí po podaní žalôb začalo podnikať kroky k zlepšeniu prístupu rómskych komunít k vode.

Medzi ďalšie kľúčové aktivity projektu patrila advokačná činnosť. Na medzinárodnej úrovni sme pripravili spoločne s košickou Poradňou pre občianske a ľudské práva Alternatívnu správu k Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva (2019):

Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva prijal 14. novembra 2019 Záverečné odporúčania, v ktorých členovia Výboru vyjadrili znepokojenie nad “nedostatočným pokrokom v oblasti zabezpečenia vody pre všetkých v nadväznosti na svoje odporúčanie z roku 2012 týkajúce sa tejto otázky” a hlboké znepokojnenie nad tým, “že v krajine s vysokými príjmami nemá veľký počet Rómov, najmä v segregovaných komunitách, stály prístup k čistej vode“. Výbor OSN vyzval Slovenskú republiku, aby “prijala potrebné opatrenia na zabezpečenie primeraných a bezpečných vodohospodárskych a hygienických služieb pre všetkých obyvateľov vrátane tých, ktorí žijú vo vidieckych oblastiach.”

V januári 2020 sme spoločne s košickou Poradňou zorganizovali okrúhly stôl s expertkami a expertmi na problematiku práva na zdravie v rómskych lokalitách. V novembri 2020 naši právnici zorganizovali webinár pre členov odbornej skupiny pre prijatie novej vodnej politiky na Ministerstve pre životné prostredie.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Open Society Foundation (Public Health Program).