Ženy a deti so zdravotným postihnutím (SR)

Rodovo podmienené násilie a násilie páchané na deťoch v zraniteľných situáciách je prehliadané a nedostatočne nahlasované a nedávna pandémia COVID-19 tieto problémy ešte viac prehĺbila. Globálna správa tzv. COVID-19 Disability Rights Monitor zaznamenala množstvo svedectiev, ktoré naznačujú dramatický nárast rodovo podmieneného násilia voči ženám a dievčatám so zdravotným postihnutím vrátane znásilnenia, sexuálneho napadnutia a obťažovania zo strany orgánov činných v trestnom konaní a rodinných príslušníkov. Preto sme spojili sily s nadáciou VALIDITY a tromi ďalšími partnerskými organizáciami, a pripojili sme sa k európskemu projektu s názvom “Prepojené zariadenia a programy na prevenciu násilia páchaného na ženách a deťoch so zdravotným postihnutím“. Projekt sa zameriava na zlepšenie spôsobov, ako môžu ženy a deti nahlasovať násilie a zneužívanie, ako môžu získať prístup k podporným službám a ako sa môžu presťahovať na bezpečnejšie miesto. FÓRUM implementuje projekt na Slovensku.

Ženy a deti s mentálnym a psychosociálnym postihnutím sú často považované za nedôveryhodné a páchatelia sa môžu domnievať, že riziko odhalenia a potrestania je minimálne. Škodlivé stereotypy týkajúce sa postihnutia a pohlavia tento problém ešte zhoršujú: osoby so zdravotným postihnutím sa nepovažujú za sexuálne bytosti, ktoré prežívajú intimitu, osobnú autonómiu, hanbu a súkromie. Popieranie ich právnej spôsobilosti pri rozhodovaní o sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti je bežné a získanie ich informovaného súhlasu sa často nepovažuje za potrebné. Toto prekrývanie rodovej príslušnosti a zdravotného postihnutia prispieva najmä k vysokej miere násilia voči ženám a dievčatám s mentálnym a psychosociálnym postihnutím.

Popis projektu:

Projekt s pracovným názvom DIS-CONNECTED sa zameriava na ženy a deti s mentálnym postihnutím, ktoré sú obeťami násilia v zariadeniach a programoch, ktoré by im mali pomáhať. Projekt vytvorí multidisciplinárnu spoluprácu a interakčný protokol s orgánmi činnými v trestnom konaní, poskytovateľmi služieb a pracovníkmi na podporu obetí s cieľom umožniť prevenciu, včasnú identifikáciu a ochranu pred násilím, ktorému čelia ženy a deti s psychosociálnym a/alebo mentálnym postihnutím. Konkrétne ciele projektu sú nasledovné:

  1. Zlepšiť nahlasovanie násilia prostredníctvom rozšírenia vedomostnej základne a zlepšenia monitorovania násilia páchaného na ženách a deťoch s mentálnym postihnutím v zariadeniach a programoch, ktoré im slúžia;
  2. Budovať kapacity nezávislých odborníkov na prevenciu, odhaľovanie a uľahčovanie nahlasovania a nápravy násilia páchaného na ženách a deťoch s mentálnym postihnutím;
  3. Zlepšiť priebežné medziodborové mechanizmy nahlasovania a reakcie prostredníctvom praktických protokolov;
  4. Zlepšiť prístup k službám prostredníctvom vypracovania praktických protokolov a prístupných online geolokalizačných máp, ktoré by obetiam ukázali, kam majú ísť, aby získali potrebnú podporu.

Projekt to dosiahne prostredníctvom kombinovanej implementácie nasledujúcich činností, ktoré sa budú vykonávať v 5 krajinách EÚ počas 2 rokov:

  • Vývoj a implementácia nástrojov na identifikáciu a prevenciu vykorisťovania, násilia a zneužívania. Patrí sem vypracovanie metodiky a nástrojov monitorovania, vytvorenie príručky na školenie a školenie multidisciplinárnych monitorovacích tímov na vykonávanie monitorovania služieb a programov. Tieto nástroje sa budú pilotne testovať a neskôr ich budú vyškolení pozorovatelia používať na monitorovanie služieb alebo programov v jednotlivých krajinách;
  • Vytvorenie interdisciplinárnych protokolov o nahlasovaní a reakcii na obvinenia z násilia, vykorisťovania a zneužívania, ktoré vytvoria národné pracovné skupiny príslušných zainteresovaných strán a ktoré budú podporovať koordinovaný praktický prístup k lepšiemu prístupu k podpore, nahlasovaniu a odškodneniu obetí;
  • Propagovanie prístupu k podporným službám, zdrojom a výsledkom výskumu prostredníctvom uverejnenia národnej správy v každej krajine, ktorá mapuje existujúce právne a politické opatrenia týkajúce sa násilia páchaného na ženách, násilia páchaného na deťoch a duševného postihnutia, spolu s online mapou dostupných zdrojov a odporúčaní pre ženy a deti s duševným postihnutím, ktoré zažili násilie a zneužívanie.
  • V rámci projektu sa vypracuje aj medzinárodná súhrnná správa a zvolá sa medzinárodná konferencia s cieľom ďalej šíriť nástroje a odporúčania na medzinárodnej úrovni.

Výstupy výskumu:

V rámci výskumu prevencie násilia a zlého zaobchádzania voči ženám a dievčatám s mentálnym a psychosociálnym postihnutím sme podnikli skupinové rozhovory s klientkami zariadení, ako aj s vybranými zamestnancami. Národnú správu o zisteniach nášho výskumu (Slovensko) si môžete stiahnuť v slovenčine a angličtine tu:

Zároveň do formy letákov sme z našich zistení pripravili ľahkočitateľné [easy-to-read] informácie pre ľudí so zdravotným postihnutím, dostupné na stiahnutie tu:


Projekt vychádza z odborných znalostí a skúseností nadácie Validity Foundation a partnerov konzorcia, ktorí v minulosti: vytvorili praktické nástroje pre osoby so zdravotným postihnutím – obete trestných činov, aby im uľahčili účasť na procesoch trestného súdnictva v rámci projektu Voices for Justice (Hlasy za spravodlivosť); skúmali prístup detí s mentálnym postihnutím k spravodlivosti; odhalili zneužívanie detí so zdravotným postihnutím v ústavoch v rámci projektu CHARM; a vyvinuli nástroje na zlepšenie zručností právnikov pri zastupovaní detí s mentálnym postihnutím v rámci projektu s názvom “Inovácia európskych právnikov na podporu práv detí so zdravotným postihnutím“. Validity sa zapojila aj do iniciatív COVID-19 Disability Rights Monitor a Global Coalition on Deinstitutionalization


Právna stránka:

Ciele a činnosti projektu vychádzajú z medzinárodných noriem a noriem EÚ týkajúcich sa prístupu osôb so zdravotným postihnutím k spravodlivosti. Viac informácií o tomto rámci je k dispozícii tu:

Partneri konzorcia:

Každú zúčastnenú krajinu zastupuje v konzorciu skúsená mimovládna organizácia, ktorá sa podieľa na realizácii projektu:  

Úplný názov projektu:

Disability-based connected facilities and programmes for prevention of violence against women and children  (101049690 – CERV-2021-DAPHNE).


Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej komisie. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.