Strategická litigace (Listina EÚ)

Od 1. září 2023 do 31. srpna 2025 se bude FÓRUM podílet na realizaci dvouletého evropského projektu s oficiálním názvem Strategické soudní spory jako brána k řešení práv osob se zdravotním postižením v Evropské unii. Tento projekt, zkráceně LITI-GATE, je součástí projektových grantů CERV v rámci programu Občané, rovnost, práva a hodnoty, který spravuje Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu. 

Našimi mezinárodnými partnery jsou:

Pozadí a zdůvodnění projektu: Přestože jsou práva osob se zdravotním znevýhodněním ústředním tématem v právním systému EU a jsou klíčové pro EU politiky, jejich praktické uplatnění zůstává omezené. Například v roce 2020 vnitrostátní soudy učinily jenom 72 odkazů na Listinu základních práv Evropské unie, přičemž pouze 2 se zaměřovaly na práva osob se zdravotním znevýhodněním. To je alarmujúci, neboť osoby se zdravotním znevýhodněním jsou v soudních řízeních nadměrně zastoupeny jako oběti nebo pachatelé (FRA, Zpráva o základních právech, 2021). Vzhledem k jejich zranitelnosti je ale pravděpodobnější, že jejich práva budou porušena, a otázky týkající se jejich lidských práv jsou průřezové, a proto se na ně – alespoň teoreticky – vztahuje mnoho článků Listiny.

Předpoklad, z něhož tento projekt vychází, je, že nedostatečné znalosti a školení odborných pracovníků o Listině jsou jednou z klíčových příčin omezujících její používání. Cílem tohoto projektu je přispět k “mainstreamování” práv osob se zdravotním znevýhodněním v EU a v členských státech prostřednictvím zvyšování povědomí o významu Listiny pro tuto skupinu a zvýšování (ve spolupráci s právníky, organizacemi na podporu obětí a organizacemi osob se zdravotním znevýhodněním) uplatnění Listiny v soudním řízení.

Cíl projektu: LITI-GATE si klade za cíl podporovat prosazování Listiny základních práv EU prostřednictvím strategických soudních sporů zaměřených na porušování základních práv osob s mentálním a/nebo psychosociálním znevýhodněním. Konkrétně se projekt zaměřuje na:

  • zlepšení znalostí o tom, jak vést strategické soudní spory ve prospěch osob se zdravotním znevýhodněním;
  • vypracovat praktické pokyny pro používání Listiny pro strategické soudní spory;
  • vybudovat kapacity národních a regionálních zúčastněných stran o tom, jak vést strategické soudní spory;
  • posílit spolupráci mezi národními a regionálními organizacemi osob se zdravotním znevýhodněním, organizacemi na podporu obětí a příslušnými sítěmi EU s cílem prosazovat Listinu ve prospěch osob se zdravotním znevýhodněním, které jsou oběťmi porušování základních práv.

V rámci projektu je plánovaná kombinovaná implementace aktivit (s účastí osob s mentálním a/nebo psychosociálním znevýhodněním):

  1. vypracovat adaptabilní a na praxi orientovanou strategickou příručku pro spory, jakož i dostupné informace pro přístup k právním a podpůrným službám;
  2. vytvořit a otestovat adaptabilní a na praxi orientovaný školicí program s cílem vybudovat kapacity organizací občanské společnosti (včetně organizací osob se zdravotním znevýhodněním a organizací na podporu obětí) a právníků o tom, jak využít Listinu ve strategických soudních sporech ve prospěch osob s mentálním a/nebo psychosociálním znevýhodněním. Školicí program bude zahrnovat mentorský program pro výměnu postupů a získání zkušeností z první ruky v případech strategického soudních sporů; a
  3. podporovat spolupráci několika zúčastněných stran, výměnu a vlastnictví mezi organizacemi občanské společnosti (OPDs, organizace na podporu obětí) a právníky (veřejný ochránce práv, právníci atd.) prostřednictvím regionálních akcí (LABs), podcastů a mezinárodního sympozia.


Údaje o projektu: Strategic Litigation as a Gateway to address the rights of Persons with Disabilities in the European Union (LITI-GATE) CERV-2022-CHAR-LITI

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské komise. Evropská unie ani orgán poskytující dotaci za ně nemohou nést odpovědnost.