Implementace rozsudků ESLP

Porušování práva na svobodu projevu se stalo ústředním bodem krize tzv. demokratického backslidingu, tedy „sklouzávání“ či úpadku demokracií, v evropských státech. Jsme svědky toho, že zdravé fungování demokracií je podkopáváno a někdy i omezováno kombinací faktorů v závislosti na jurisdikci, jako jsou drakonické zákony o pomluvě, které umlčují novináře prostřednictvím soudních řízení, podkopávání svobodné diskuse prostřednictvím nadměrného vlastnictví médií státem nebo jeho přidruženými společnostmi, a dokonce i rozsáhlé násilí proti novinářům.

V současné době existuje více než 100 hlavních rozsudků ESLP týkajících se svobody projevu, které čekají na implementaci.

K řešení těchto naléhavých otázek vydal ESLP již asi 300 hlavních rozsudků, které identifikují porušení práva na svobodu projevu.

Je však znepokojující, že v době psaní tohoto článku 50 % hlavních rozsudků ESLP týkajících se svobody projevu, které vydal za posledních 10 let, stále nebylo vykonáno – čeká na implementaci.

.


Projekt: Podpora svobody projevu prostřednictvím evropských rozsudků

FORUM je partnerem European Implementation Network (EIN) v jejím novém projektu Podpora svobody projevu prostřednictvím evropských rozsudků v členských státech Rady Evropy. Jako účastník tohoto projektu, který bude probíhat od 1. září 2023 do 31. května 2025, se věnujeme podpoře tohoto základního práva a účinné implementaci příslušných rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, jakož i prosazování reforem zaměřených na účinnou ochranu svobody projevu na Slovensku.

Příklad rozsudku ESLP, jehož implementaci se tímto projektem snažíme především podpořit je Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. proti Slovensku (č. 4)

Společně s EIN a dalšími partnery jsme odhodláni hájit svobodu projevu a prosazovat demokratické hodnoty v celé Evropě. Aktivním zapojením do procesu implementace rozsudků ESLP usilujeme o vytvoření trvalých reforem, které chrání a podporují svobodu projevu na celém kontinentu.

Mezi aktivity projektu patří:

  • oslovení nevládních organizací, právníků a novinářů, kteří se specializují na svobodu médií, ve všech zemích, kde se projednávají příslušné případy ESLP, a zajištění toho, aby co nejvíce případů bylo monitorováno nebo se jimi zabýval lokální partner;
  • pozvat cílovou skupinu na konferenci o budování kapacit, kde jim bude poskytnuto rozsáhlé školení a zdroje o tom, jak podporovat provádění rozsudků ESLP v jejich zemi;
  • vytvoření výzkumné zprávy o osvědčených postupech, která bude rozeslána všem příslušným zúčastněným stranám;
  • průběžný mentoring pro partnery prostřednictvím právního poradenství, kontaktů s Radou Evropy, pomoci s vypracováním písemných podání pro proces monitorování provádění ze strany Rady Evropy a poradenství ohledně osvědčených postupů obhajoby na vnitrostátní úrovni s cílem podpořit provádění rozsudku ESLP;
  • ve druhém roce projektu se uskuteční druhá konference pro sdílení získaných zkušeností a osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami;
  • informování delegátů Výboru ministrů Rady Evropy o případech týkajících se svobody projevu nebo svobody médií;
  • podávání zpráv o celkovém stavu provádění rozsudků ESLP týkajících se svobody projevu, které budou rozesílány všem příslušným partnerům a institucím v celé Evropě.

EIN Capacity-building Leipzig Conference

Ve dnech 20. a 21. listopadu uspořádala EIN konferenci o budování kapacit v Lipsku v Německu. Konference, na které se sešlo více než 40 jednotlivců z 26 evropských organizací občanské společnosti, jakož i akademiků a novinářů, si kladla za cíl posílit občanskou společnost a její spojence v celé Evropě, aby prosazovali reformy svobody projevu prostřednictvím provádění rozsudků ESLP.


Vážíme si grantu, který na tento projekt poskytuje náš partner – EIN.