PROJEKTY

Aktuálně realizujeme tyto projekty:

BOJ PROTI DISKRIMINÁCII RÓMOV NA INTERNETE A MIMO NEHO V EURÓPE

Fórum pre ľudské práva, spoločne s partnerskými organizáciami z Bulharska (EOA) a Rumunska (ROMAJUST) a pod vedením Európskeho centra pre práva Rómov začína nový projekt zameraný na boj proti diskriminácii Rómov na internete aj mimo neho. 

Projekt mobilizuje dobrovoľníkov a členov rómskej komunity, aby bojovali proti diskriminácii a nenávistným prejavom na internete, ako aj diskriminácii a nenávistným prejavom v bežnom živote, ktorým Rómovia čelia v prístupe k verejným službám a uplatňovaní svojich základných práv. Úlohou dobrovoľníkov bude zbierať dôkazy o nenávistných prejavoch na internete a mimo neho, ktoré budú tvoriť základ pre následné právne kroky proti páchateľom alebo inými zodpovedným subjektom. 

Projekt prepája dobrovoľníkov s právnikmi, ktorí sa venujú obrane obetí diskriminácie a nenávistných prejavov. Má preto potenciál posilniť dôveru rómskej komunity vo vládu práva a mobilizovať ľudí k aktívnym krokom voči diskriminácii a nenávistným prejavom. 

Projekt potrvá dva roky od apríla 2022 do marca 2024. 

Projekt podporila Európska komisia v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty(CERV-2021-EQUAL).


BOJ PROTI NENÁVISTNÝM PROJEVŮM NA INTERNETU PROTI ROMŮM V ČR

FÓRUM společně s partnerskými organizacemi Evropským centrem pro práva Romů a Romea realizuje projekt, který se zaměřuje na boj s nenávistnými projevy na internetu proti Romům v České republice. Cílem tohoto projektu je bojovat proti online nenávistným projevům prostřednictvím dobrovolníků, kteří shromažďují, nahlašují a také konfrontují obsah nenávistných příspěvků v online světě. Takto sesbírané důkazy budou následně použity pro další právní kroky. 

 V rámci projektu právníci FÓRA připravili právní strategie pro boj proti nenávistným projevům na internetu, které následně použijí při zastupování konkrétních případů. Projekt trvá od ledna 2022 do října 2023.  

Projekt podpořila německá nadace EVZ (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft). 


PRÁVNÍ POMOC PRO OBĚTI MUČENÍ, NELIDSKÉHO A PONIŽUJÍCÍHO ZACHÁZENÍ

FÓRUM v roce 2022 zahájilo projekt, v rámci kterého je poskytována bezplatná právní pomoc pro oběti mučení, nelidského a ponižujícího zacházení. Projekt je realizován v České republice a na Slovensku. Oběti mučení, nelidského a ponižujícího zacházení mohou mít v obou zemích problém získat bezplatnou a specializovanou právní pomoc.

Právní pomoc je zaměřena na tři kategorie obětí. Do první kategorie patří oběti mučení, nelidského a ponižujícího zacházení v psychiatrických zařízeních a domovech sociální péče. Tato kategorie obětí často čelí nezákonným metodám, jako je nepřiměřené používání omezovacích prostředků nebo nucená medikace. Druhou kategorii tvoří oběti policejního násilí. Třetí kategorii pak představují žadatelé o azyl, kteří zažili mučení, případně jinou formu nelidského nebo ponižujícího zacházení. Pozici žadatelů o azyl navíc zhoršují kulturní a jazykové bariéry. Všechny tři kategorie obětí mohou mít v České republice i na Slovensku problém získat dostupnou, specializovanou a bezplatnou právní pomoc, čímž je omezen i jejich přístup ke spravedlnosti; právě tuto mezeru chce FÓRUM tímto projektem zaplnit.

Projekt je financován z Dobrovolného fondu Organizace spojených národů pro oběti mučení.


PRÁVO NA VODU A SYSTEMATICKÉ PORUŠOVANIE PRÁVA NA ZDRAVIE 

Fórum od roku 2019 realizuje litigačne a advokačne zamerný projekt týkajúci sa problematiky chýbajúceho prístupu k pitnej vode v marginalizovaných komunitách na Slovensku a porušovania práva na zdravie v lokalitách s enviromentálnou záťažou. Cieľom projektu je zmapovať problematiku spôsobom, ktorý umožní začať strategicky litigovať systematické porušovanie práva na zdravie a práva na bývanie v marginalizovaných komunitách. Projekt realizujeme s podporou Poradne pre občianske a ľudské práva v Košiciach.

Mezi kľúčové aktivity projektu, okrem strategickej litigácie, patrí advokačná činnosť, najmä vo vzťahu k Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva a sociologický výzkum v oblasti enviromentálnej záťaže.

V rámci projektu sme vydali publikáciu mapujúcu sociálne determinanty zdravia v marginalizovaných rómskych komunitách: O šesť rokov menej. Po stopách rozdielu strednej dĺžky života obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Autorkou publikácie je Miriam Kanioková.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Open Society Foundation (Public Health Program).


HLASY PRO SPRAVEDLNOST: Komunikace s obětmi trestných činů s postižením 

FÓRUM se podílí na realizaci dvouletého evropského projektu (červenec 2020 – červen 2022) s názvem Informace a komunikace: Stavební kameny spravedlnosti pro oběti trestných činů s postižením. Projekt se zaměřuje na vytvoření praktických nástrojů, které by lidem s postižením v postavení obětí trestných činů mohly pomoci se aktivně účastnit trestního řízení v návaznosti na směrnici EU o obětech trestného činu (2012/29/EU).

Projekt cílí především na oběti s mentálním postižením, oběti s psychosociálním postižením a oběti s tělesným postižením, a to včetně těch, které jsou obětí vícenásobné, anebo intersekcionální diskriminace z toho důvodu, že k jejich postižení přistupuje další znak zranitelnosti, např. v podobě genderu, etnicity či jiného postavení. 

Projekt je realizován v sedmi zemích Evropské unie (Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko a Litva). Fórum pro lidská práva je zodpovědné za projektové aktivity v České republice a na Slovensku. Více informací o projektu najdete zde.

   Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.FAIR PLUS: Posílení povědomí o právech migrujících osob

FÓRUM spolu s dalšími čtyřmi evropskými partnery: International Commission of Jurists (Belgie) – koordinátor projektu, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant Anna (Itálie), Immigrant Council of Ireland (Irsko), Elliniko Symvoulio Gai Tous Prosfyges (Řecko) realizuje od roku 2019 tříletý projekt s názvem FAIR PLUS: Posílení povědomí o právech migrujících osob – Praktické školení právníků a soudců (FAIR PLUS: Fostering Access to Immigrant’s Rights – Practical Training Lawyers and Judges).

Cílem projektu je přispět k lepší ochraně základních práv migrujících osob napříč evropskými státy. Tohoto cíle má být dosaženo prostřednictvím cílených školení soudců, advokátů a dalších odborníků v různých oblastech práv migrujících osob. V rámci projektu vytvoříme a posílíme spolupráci mezi soudci, právníky a dalšími osobami, dojde k výměně zkušeností a dobré praxe v oblasti ochrany práv migrujících osob, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

Mezi hlavní aktivity projektu patří již zmíněná školení, která proběhnou v uvedených státech, tvorba příruček shrnujících různé aspekty práv migrujících osob a taktéž závěrečná mezinárodní konference.

   Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.


FÓRUM na kontinuální bázi dále realizuje tyto další projekty:

MEZINÁRODNÍ ADVOKACIE

FÓRUM usiluje o prosazování mezinárodních standardů ochrany lidských práv na národní úrovni mimo jiné koordinací, přípravou a podáváním alternativních zpráv o stavu implementace mezinárodních úmluv o lidských právech na národní úrovni. V tomto kontextu má FÓRUM bohaté zkušenosti, včetně účasti na jednáních před mezinárodními orgány. FÓRUM je aktivní před výbory OSN a kromě aktivní advokacie zaměřené na členy jednotlivých výborů, rovněž podporuje a pomáhá domácím organizacím prosazujícím lidská práva při podávání zpráv a při účasti na jednáních výborů, když přijímají seznamy otázek nebo závěrečná doporučení.

Blížší informace naleznete v sekci ADVOKACIE.


STRATEGICKÁ LITIGACE

FÓRUM zastupuje řadu strategických případů před národními a mezinárodními orgány. Cílem tohoto projektu je prostřednictvím litigace dosáhnout zvýšení standardu ochrany lidských práv v dané zemi a zajistit oběti nápravu nezákonného zásahu do jejich práv. Mezi hlavní oblasti, kde FÓRUM nabízí a zajišťuje právní pomoc a zastupování, patří:

  • práva osob se zdravotním postižením
  • prevence špatného zacházení, včetně ochrany obětí špatného zacházení
  • práva dětí
  • práva migrantů
  • práva sexuální menšin
  • ochrana před diskriminací

Blížší informace naleznete v sekci LITIGACE.


ZREALIZOVANÉ PROJEKTY:

PRACTICE (Procedural Rigths for All Children in jusTICE)

FÓRUM společně s partnerskou organizací International Commission of Jurists (ICJ, Belgie) zahájilo v roce 2020 dvouletý projekt „Procedural Rights for All Children in jusTICE“, jehož cílem je  posílit ochranu procesních práv dětí v trestním řízení v České republice a na Slovensku. Jedním z hlavních výstupů byly školení pro soudce a jiné zainteresované profese. Školení byly zaměřeny na prohlubování znalostí práva EU a mezinárodního práva v předmětné oblasti a podpořit implementaci Směrnice (EU) 2016/800 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení. Důraz byl kladen na výklad a aplikaci ustanovení článku 7 Směrnice (EU) 2016/800 týkající se práva na individuální posouzení. Zároveň byla v rámci projektu podpořena výměna zkušeností a dobré praxe mezi zapojenými osobami a jejich evropskými protějšky. Do projektu byly zapojeni uznávaní odborníci v oblasti práv dětí v trestním řízení.

V návaznosti na školení byla formulována doporučení k otázce individuálního posuzování zvláště zranitelných dětí ve světle mezinárodního práva lidských práv, která byly dou následně zpřístupněna veřejnosti, k co nejširšímu užití. Doporučení byla také zpracována ve formátu přístupnému dětem (child-friendly), a to v letáku a video-formátu.

   Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.


SVOBODA OD NENÁVISTI: POSILOVÁNÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V BOJI PROTI NENÁVISTNÝM PROJEVŮM NA INTERNETU PROTI ROMŮM

FÓRUM ve spolupráci s mezinárodní organizací Minority Rights Group Europe a dalšími čtyřmi evropskými partnery (Amalipe Center za mezhduetnicheski dialog i tolerantnost (Bulharsko), Inštitút ľudských práv (Slovensko), Romedia Alapitvany (Maďarsko) a Romsko nacionalno vijece (Chorvatsko)) implementovalo v letech 2018 – 2020 dvouletý program s názvem Svoboda od nenávisti: Posilování občanské společnosti v boji proti nenávistným projevům na internetu proti Romům (Freedom from hate: Empowering civil society to counter cyber hate against Roma).

Cílem projektu bylo posílit schopnost občanské společnosti realizovat efektivní kampaně zaměřené na nenávistné projevy na sociálních sítích zaměřené proti Romům a identifikovat a sdílet příklady efektivních a osvědčených postupů jak s partnerskými organizacemi, tak i s dalšími organizacemi a aktivisty zaměřujícími se na boj proti nenávistným a diskriminačním projevům v českém prostředí.

Mezi hlavní aktivity projektu patří vytváření strategií a jejich testování v českém kontextu, sdílení osvědčených postupů s dalšími partnery, organizacemi a aktivisty bojujícími proti nenávistným projevům a negativním stereotypům včetně pořádání odborného vzdělávacího semináře k tématu strategického boje proti nenávistným projevům na internetu.

     Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské Unie.