PROJEKTY

Právo na vodu a systematické porušovanie práva na zdravie

Fórum od roku 2019 realizuje litigačne a advokačne zamerný projekt týkajúci sa problematiky chýbajúceho prístupu k pitnej vode v marginalizovaných komunitách a porušovania práva na zdravie v lokalitách s enviromentálnou záťažou. Cieľom projektu je zmapovať problematiku spôsobom, ktorý umožní začať strategicky litigovať systematické porušovanie práva na zdravie a práva na bývanie v marginalizovaných komunitách na Slovensku. Projekt realizujeme s podporou Poradne pre občianske a ľudské práva v Košiciach.

Mezi kľúčové aktivity projektu, okrem strategickej litigácie, patrí advokačná činnosť, najmä vo vzťahu k Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva a sociologický výzkum v oblasti enviromentálnej záťaže.

Projekt je realizovaný za finančnej podpory Open Society Foundation (Public Health Program).

PRACTICE (Procedural Rigths for All Children in jusTICE)

(1. 1. 2020 – 31. 12. 2021)

FÓRUM společně s partnerskou organizací International Commission of Jurists (ICJ, Belgie) zahájilo v roce 2020 dvouletý projekt „Procedural Rights for All Children in jusTICE“, jehož cílem je  posílit ochranu procesních práv dětí v trestním řízení v České republice a na Slovensku. Jedním z jeho hlavních výstupů budou školení pro soudce a jiné zainteresované profese. Školení budou zaměřena na prohlubování znalostí práva EU a mezinárodního práva v předmětné oblasti a podpořit implementaci Směrnice (EU) 2016/800 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení. Důraz bude kladen na výklad a aplikaci ustanovení článku 7 Směrnice (EU) 2016/800 týkající se práva na individuální posouzení. Zároveň má být v rámci projektu podpořena výměna zkušeností a dobré praxe mezi zapojenými osobami a jejich evropskými protějšky. Do projektu budou také zapojeni uznávaní odborníci v oblasti práv dětí v trestním řízení.

V návaznosti na školení budou formulována doporučení k otázce individuálního posuzování zvláště zranitelných dětí ve světle mezinárodního práva lidských práv, která budou následně zpřístupněna veřejnosti, k co nejširšímu užití. Doporučení budou také zpracována ve formátu přístupnému dětem (child-friendly), aby byla zajištěna široká přístupnost výstupů projektu.

   Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

FAIR PLUS: Posílení povědomí o právech migrujících osob – Praktické školení právníků a soudců

FÓRUM spolu s dalšími čtyřmi evropskými partnery (International Commission of Jurists (Belgie) – koordinátor projektu, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant´Anna (Itálie), Immigrant Council of Ireland (Irsko), Elliniko Symvoulio Gai Tous Prosfyges (Řecko)) realizuje tříletý projekt s názvem FAIR PLUS: Posílení povědomí o právech migrujících osob – Praktické školení právníků a soudců (FAIR PLUS: Fostering Access to Immigrant’s Rights – Practical Training Lawyers and Judges).

Cílem projektu je přispět k lepší ochraně základních práv migrujících osob napříč evropskými státy. Tohoto cíle má být dosaženo prostřednictvím cílených školení soudců a dalších zainteresovaných osob v oblasti aplikace práva Evropské unie upravujícího základní lidská práva. V rámci projektu by také mělo dojít k vytvoření a posílení spolupráce mezi národními soudci, právníky a dalšími osobami, výměně zkušeností a dobré praxe v oblasti ochrany práv migrujících osob, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

Mezi hlavní aktivity projektu patří již zmíněná školení, která proběhnou v uvedených státech, tvorba příruček shrnujících danou oblast a taktéž závěrečná mezinárodní konference.

   Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Svoboda od nenávisti: Posilování občanské společnosti v boji proti nenávistným projevům na internetu proti Romům

FÓRUM ve spolupráci s mezinárodní organizací Minority Rights Group Europe a dalšími čtyřmi evropskými partnery (Amalipe Center za mezhduetnicheski dialog i tolerantnost (Bulharsko), Inštitút ľudských práv (Slovensko), Romedia Alapitvany (Maďarsko) a Romsko nacionalno vijece (Chorvatsko)) implementuje dvouletý program s názvem Svoboda od nenávisti: Posilování občanské společnosti v boji proti nenávistným projevům na internetu proti Romům (Freedom from hate: Empowering civil society to counter cyber hate against Roma).

Cílem projektu je posílit schopnost občanské společnosti realizovat efektivní kampaně zaměřené na nenávistné projevy na sociálních sítích zaměřené proti Romům a identifikovat a sdílet příklady efektivních a osvědčených postupů jak s partnerskými organizacemi, tak i s dalšími organizacemi a aktivisty zaměřujícími se na boj proti nenávistným a diskriminačním projevům v českém prostředí.

Mezi hlavní aktivity projektu patří vytváření strategií a jejich testování v českém kontextu, sdílení osvědčených postupů s dalšími partnery, organizacemi a aktivisty bojujícími proti nenávistným projevům a negativním stereotypům včetně pořádání odborného vzdělávacího semináře k tématu strategického boje proti nenávistným projevům na internetu.

     Projekt je realizován za finanční podpory Evropské Unie.

FÓRUM na kontinuální bázi dále realizuje tyto další projekty: Mezinárodní advokacie a Strategická litigace:

MEZINÁRODNÍ ADVOKACIE

FÓRUM usiluje o prosazování mezinárodních standardů ochrany lidských práv na národní úrovni mimo jiné koordinací, přípravou a podáváním alternativních zpráv o stavu implementace mezinárodních úmluv o lidských právech na národní úrovni. V tomto kontextu má FÓRUM bohaté zkušenosti, včetně účasti na jednáních před mezinárodními orgány. FÓRUM je aktivní před výbory OSN a kromě aktivní advokacie zaměřené na členy jednotlivých výborů, rovněž podporuje a pomáhá domácím organizacím prosazujícím lidská práva při podávání zpráv a při účasti na jednáních výborů, když přijímají seznamy otázek nebo závěrečná doporučení.

Blížší informace naleznete v sekci ADVOKACIE.

STRATEGICKÁ LITIGACE

FÓRUM zastupuje řadu strategických případů před národními a mezinárodními orgány. Cílem tohoto projektu je prostřednictvím litigace dosáhnout zvýšení standardu ochrany lidských práv v dané zemi a zajistit oběti nápravu nezákonného zásahu do jejich práv. Mezi hlavní oblasti, kde FÓRUM nabízí a zajišťuje právní pomoc a zastupování, patří:

  • práva osob se zdravotním postižením
  • prevence špatného zacházení, včetně ochrany obětí špatného zacházení
  • práva dětí
  • práva migrantů
  • práva sexuální menšin
  • ochrana před diskriminací

Blížší informace naleznete v sekci LITIGACE.