Práva dětí

FÓRUM se od svého založení aktivně věnuje právům dětí a usiluje o dodržování Úmluvy OSN o právech dítěte v praxi. Naše právničky a právnící se věnují zejména těmto tématům:

  • Péče o ohrožené děti
  • Práva dětí v systému trestního soudnictví a systému soudnictví ve věcech mládeže
  • Inkluzivní vzdělávání dětí se zdravotním postižením a dětí z etnických menšin
  • Přístup ke službám pro děti se zdravotním postižením
  • Péče o děti na útěku, zejména o odloučené dětí a děti bez doprovodu rodinných příslušníků 

FÓRUM ve své práci uplatňuje vlastní politiku ochrany dětí:


PILOTNÝ PROJEKT PRACTICE (2020 – 2021)

V letech 2020-2021 FÓRUM společně s partnerskou organizací International Commission of Jurists (ICJ, Belgie) realizovalo dvouletý pilotní projekt s názvem Procesní práva pro všechny děti v systému trestního soudnictví (PRACTICE: Procedural Rights for All Children in jusTICE). Cílem bylo  posílit ochranu procesních práv dětí v trestním řízení v České republice a na Slovensku.

V rámci projektu byly byly organizovýny školení pro soudce a jiné zainteresované profese zeměřené na právo EU a mezinárodního práva v předmětné oblasti, zejména na podpoření implementace Směrnice (EU) 2016/800 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení. Důraz byl kladen na výklad a aplikaci ustanovení článku 7 Směrnice (EU) 2016/800 týkající se práva na individuální posouzení. Zároveň byla v rámci projektu podpořena výměna zkušeností a dobré praxe mezi zapojenými osobami a jejich evropskými protějšky. Do projektu byly zapojeni uznávaní odborníci v oblasti práv dětí v trestním řízení.

V návaznosti na školení byla formulována doporučení k otázce individuálního posuzování zvláště zranitelných dětí ve světle mezinárodního práva lidských práv. Doporučení si můžete stáhnout zde:

Doporučení mají sloužit soudcům, advokátům a právníkům, sociálním pracovníkům, probačním úředníkům, policii a dalším profesionálům, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi v konfliktu se zákonem. Doporučení se věnují tzv. individuálnímu posouzení dítěte a vysvětlují proč nahlížet na individuální posouzení přístupem, který uznává a chrání lidská práva dítěte.

Doporučení jsou zaměřena na kontext České republiky a Slovenské republiky, jsou však aplikovatelná i pro jiné systémy zemí EU. Mezi jednotlivá doporučení patří povinnost zajistit skutečnou a účinnou participaci dítěte při přípravě individuálního posouzení. Doporučení dále formulují hlavní zásady a pravidla pro práci s informacemi a jejich sdílení. Význam je přikládán zejména zajištění procesních práv dětí jako např. práva na přístup k výsledkům individuálního posouzení a možnost se k němu vyjádřit, dále práva na přístup k právní pomoci a práva na přístup k informacím a k účinným prostředkům nápravy.

Tato doporučení byla také zpracována ve formě vstřícné k dětem, která lze mimo jiné využít při komunikaci s dětmi o jejich právech. Doporučení ve formě vstřícné k dětem jsou ke stažení zde:

Naše právničky ve spolupráci s kreativním týmem připravili pro děti a mladistvé sérii informačních videí o jejich právech v systému trestního soudnictví. Sérii videí doprovází informační plakát.


Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.