Environmentálna spravodlivosť

V nadväznosti na predchádzajúci projekt zameraný na právo na prístup k bezpečnej vode a zabezpečenie práva na zdravie pre ľudí žijúcich v marginalizovaných komunitách na Slovensku sme sa rozhodli rozšíriť naše aktivity a pozrieť sa na danú problematiku optikou environmentálnej spravodlivosti. Konkrétne sme sa zamerali na právo na zdravé životné prostredie a prístup k spravodlivým službám likvidácie odpadu pre Rómov na Slovensku.

V rámci projektu s názvom “Praktiky likvidácie odpadu v rómskych osadách na Slovensku. Environmentálna spravodlivosť pre marginalizované skupiny z právneho a sociologického hľadiska” sme sa od konca roku 2020 do roku 2022 venovali výskumu, mapovaniu prostredia, príprave podkladov pre strategickú litigáciu a advokačnej činnosti s cieľom zviditeľniť environmentálnu záťaž v marginalizovaných komunitách a systémovú diskrimináciu, ktorej obyvatelia týchto lokalít čelia v prístupe k adekvátnemu bývaniu prostredí, ktoré možno označiť za zdravé.

Vďaka spolupráci našich právnikov Maroša Matiaška a Sandry Žatkovej a výskumníkov Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied vyšla v roku 2022 publikácia s názvom Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach. Publikácia mapuje situáciu environmentálnych záťaží, ktoré spôsobujú skládky komunálneho alebo iného druhu odpadu v blízkosti ľudských obydlí. Zaoberá sa aj problematikou komunálneho odpadu, ktorý produkujú obyvatelia rómskych osídlení a manažmentu tohto odpadu zo strany obcí a miest.

„Podmienky environmentálnej spravodlivosti existujú vtedy, keď sú environmentálne riziká, nebezpečenstvá a investície rovnomerne rozložené bez priamej alebo nepriamej diskriminácie na všetkých úrovniach, keď je prístup k životnému prostrediu a prírodným zdrojom rovnaký, keď sú informácie, účasť na rozhodovacom procese a spravodlivosť v environmentálnych záležitostiach prístupné všetkým rovnako.“

Prvá stredoeurópska a východoeurópska dielňa o environmentálnej spravodlivosti, Budapešť, 2003

V rámci projektu sme pripravili alternatívnu správu k Európskemu výboru pre sociálne práva, v ktorej sme členov štrasburského výboru upozornili na nedostatky implementácie revidovanej Európskej sociálne charty v oblasti práva na zdravie pre obyvateľov marginalizovaných komunít. Zamerali sme sa na prístup k pitnej vode a odpadové hospodárstvo. O situácii v slovenských rómskych komunitách sme informovali aj Komisárku Rady Európy pre ľudské práva.

Naši právnici Maroš Matiaško a Adam Máčaj pripravili aj správu pre Osobitného spravodajcu OSN pre právo na bezpečnú pitnú vodu a sanitáciu, ktorou prispeli k odbornej diskusii v otázkach environmentálnej spravodlivosti pre marginalizované komunity. Správu podporila aj bostonská univerzita Northeastern University School of Law.

Našimi partnermi v projekte sú:

Projekt bol realiovaný s finančnou podporou Open Society Foundation (Public Health Program).