Alternativy k detenci dětí (RELEASE)

FORUM je partnerskou organizací dvouletého projektu Ochrana dětí migrantů před zadržením prostřednictvím Charty EU (RELEASE). Projekt probíhá od března 2024 a jeho cílem je navázat na významné úspěchy a výsledky nedávného projektu ICJ, CADRE, který zdůraznil potřebu větší podpory právníků při posilování jejich schopnosti a obecněji schopnosti občanské společnosti zapojit se do strategických soudních sporů s cílem ukončit zadržování dětí z řad přistěhovalců.

Našimi projektovými partnery jsou:

Společně hledáme silné konsorcium partnerů, které by prohloubilo a rozšířilo současné práci se silným zaměřením na strategické soudní spory a alternativy k zadržení (AtD) pro děti migrantů, kterým hrozí nezákonné zadržení nebo jejichž práva mohou být porušena v alternativách k zadržení. Hlavním cílem projektu je přispět k příznivému prostředí EU pro ochranu dětí migrantů před zadržením tím, že se:

  1. zvýší schopnost specializovaných migračních právníků, občanské společnosti a NHRI ze šesti vybraných členských států EU rozvíjet a provádět účinné strategie soudních sporů týkajících se (alternativ k) zadržování dětí migrantů s cílem prosazovat a hájit jejich práva na základě článku 24 Charty EU a Úmluvy OSN o právech dítěte
  2. zvyší povědomí mezi právníky, občanskou společností a veřejnými orgány v cílových členských státech o škodlivých dopadech zadržování dětí

Klíčovým dlouhodobým dopadem je zajistit, aby se zásada „nejlepšího zájmu dítěte” stala významnějším soudním prvkem v ustálené judikatuře Úmluvy OSN o právech dítěte, ESLP a Soudního dvora EU, a prozkoumat další místa pro vedení sporů.

Mezi hlavní aktivity patří:

  • on-line zahajovací seminář
  • 6 vnitrostátních školení v šesti členských státech EU
  • 3 nadnárodní výměnné semináře, následný mentoring
  • aktualizace existující databáze judikatury k alteranatívám v detenci (o které se málo ví a kterou vytvořili partneři v rámci předchozího projektu a která bude brzy rozšířena o české případy)
  • příručka pro právníky o strategických soudních sporech týkajících se zadržování dětí v rámci migrace,
  • komunikační kampaň a audiovizuální materiály s informacemi pro děti migrantů a závěrečné šíření výsledků a výstupů.


Údaje o projektu: Ochrana dětí migrantů před zadržením prostřednictvím Charty EU (RELEASE) CERV-2023-CHAR-LITI

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské komise. Evropská unie ani orgán poskytující dotaci za ně nemohou nést odpovědnost.