Podali sme sťažnosť k CRPD vo veci inkluzívneho vzdelávania

Fórum dlhodobo podporuje inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím. Aj preto sme podali sťažnosť k Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím v prípade chlapca, ktorý nemôže študovať na strednej škole, pretože bol doteraz vzdelávaný podľa špeciálneho programu určeného pre deti s mentálnym postihnutím. Sťažnosť smeruje proti Slovenskej republike. Prípad poukazuje na pretrvávajúcu plošnú…

Rada Evropy shledala Českou republiku odpovědnou za porušování práv dětí s postižením a romských dětí jejich umísťováním do ústavní péče

Evropský výbor pro sociální práva shledal dnes Českou republiku odpovědnou za rozsáhlou a diskriminační institucionalizaci dětí s postižením a romských dětí v ústavech pro děti nízkého věku. Výbor kritizuje selhání České republiky, která nepřijala a neimplementovala odpovídající deinstitucionalizační strategii. V dnes vydaném rozhodnutí Evropský výbor konstatoval porušení práv především romských dětí a dětí s postižením mladších 3 let, a…