Rada Evropy shledala Českou republiku odpovědnou za porušování práv dětí s postižením a romských dětí jejich umísťováním do ústavní péče

Evropský výbor pro sociální práva shledal dnes Českou republiku odpovědnou za rozsáhlou a diskriminační institucionalizaci dětí s postižením a romských dětí v ústavech pro děti nízkého věku. Výbor kritizuje selhání České republiky, která nepřijala a neimplementovala odpovídající deinstitucionalizační strategii. V dnes vydaném rozhodnutí Evropský výbor konstatoval porušení práv především romských dětí a dětí s postižením mladších 3 let, a to konkrétně práva na zajištění odpovídající sociální a hospodářské ochrany dětí, garantovaného v článku 17 Evropské sociální charty z roku 1961. 

Právní závěry jsou výsledkem tříletého šetření Evropského výboru. Šetření bylo zahájeno na popud konsorcia tří nevládních organizací: Fóra pro lidská práva se sídlem v Praze, Validity Foundation a Evropského centra pro práva Romů, které v roce 2017 podaly společně kolektivní stížnost a poskytly důkazy prokazující porušení práv dětí. Jejich litigace byla podpořena stanoviskem zvláštního zpravodajem OSN pro právo na zdraví a organizace LUMOS. 

Maroš Matiaško, předseda Fóra, ve svém komentáři k rozhodnutí uvedl: „Vzkaz Výboru je velmi silný. Instituce působí dětem újmu a z právního hlediska je vláda povinna učinit všechny nezbytné kroky, aby stávající systém péče o děti nízkého věku deinstitucionalizovala. Systémová změna musí být založena na principu, že všechny děti mají právo těšit se z rodinného prostředí, bez ohledu na svou situaci či potřeby.“

Senada Sali, právní manažerka Evropského centra pro práva Romů, přivítala rozhodnutí Výboru, poukazujíc na to, že „romské děti i děti s postižením čelí ve srovnání s většinovou populací nepřiměřeným rizikům v oblasti péče, a proto státy v tomto ohledu musí zajistit odpovídající sociální a hospodářskou ochranu malých dětí, přičemž zvláštní pozornost musí věnovat znevýhodněným a zranitelným skupinám dětí.“

Ann Campbell, výkonná ředitelka Validity (Mental Disability Advocacy Centre), zdůraznila, že „rozhodnutí Výboru jasně deklaruje, že mezinárodní právo nebude akceptovat pokračující umísťování dětí do ústavní péče. Státy musí zajistit terénní a komunitní služby, které jsou nezbytné pro to, aby děti, zvláště romské děti a děti s postižením, mohly vyrůstat se stabilními, milujícími pečovateli. Očekáváme, že se česká vláda nyní vydá tímto směrem.“

Rozhodnutí je založeno na třech právních argumentech. Výbor předně shledal, že Česká republika selhala ve snaze snížit počet dětí nízkého věku umístěných v ústavech, a zajistit těmto dětem v přiměřeném čase a s maximálním využitím dostupných zdrojů odpovídající služby založené na rodinném a komunitním základě. Výbor dospěl k závěru, že stávající právní řád České republiky, který umožňuje institucionalizovat malé a zranitelné děti, a neustálé udržování pobytových dětských center podle zákona o zdravotních službách je v rozporu s článkem 17 Evropské Sociální Charty. 

Evropský výbor dále uvedl, že česká vláda doposud neučinila žádné významné a cílené kroky, které by směřovaly k deinstitucionalizaci existujícího systému péče o děti nízkého věku a poskytování služeb dětem v rodinném a komunitním prostředí namísto ústavů. Výbor shledal, že rovněž toto selhání zakládá porušení článku 17 Evropské Sociální Charty. 

A nakonec, Evropský výbor zdůraznil význam sběru relevantních dat, který je neodmyslitelný pro tvorbu vhodných politik a přijetí odpovídajících opatření. Jelikož česká vláda neposkytla žádné důkazy či relevantní informace dokládající, že přijala opatření pro zlepšení poskytování odpovídajících rodinných a komunitních služeb romským dětem a dětem s postižením, došlo k porušení Evropské Sociální Charty i v tomto bodě.

Česká republika musí nyní v reakci na rozhodnutí implementovat opatření.

Rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ve svém plném znění dostupné v angličtině zde.

 

One thought on “Rada Evropy shledala Českou republiku odpovědnou za porušování práv dětí s postižením a romských dětí jejich umísťováním do ústavní péče

Comments are closed.