České orgány nedostatečně vyšetřily podezření na špatné zacházení se žadatelem o azyl na letišti, uvedl ESLP

Evropský soud pro lidská práva dnes částečně vyhověl stížnosti tureckého žadatele o azyl na špatné zacházení ze strany české policie při jeho zadržení na pražském letišti. V rozsudku B. Ü. proti České republice soud ve Štrasburku uvedl, že Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) nedostatečně vyšetřila jeho stížnost na špatné zacházení a neumožnila mu na vyšetřování efektivně participovat. GIBS podle ESLP nevykonala vlastní vyšetřovací úkony a spolehla se na výsledky vnitřní kontroly, která ale nebyla nezávislá. Konkrétně Soud uvedl: „GIBS se do značné míry opírala o zjištění učiněná oddělením vnitřní kontroly Ředitelství cizinecké policie, které … postrádalo potřebnou hierarchickou a institucionální nezávislost“ (odst. 97). 

Soud dále vytkl českým vyšetřovatelům, že se stěžovatele nepokusili vyslechnout, neinformovali jej o výsledcích vyšetřování a o jeho právech a ignorovali jeho návrhy na vykonání dokazování. Navíc mu odmítli zpřístupnit spis. Stěžovatel se z těchto důvodů nemohl vyšetřování účinně účastnit a efektivně hájit své zájmy. V důsledku toho Soud konstatoval, že Česká republika porušila jeho právo na účinné vyšetřování podezření na špatné zacházení podle článku 3 Evropské úmluvy o lidských právech. 

ESLP rovněž shledal, že policisté při zadržení stěžovatele neporušili zákaz špatného zacházení. Podle Soudu donucovací prostředky nebyly použity nepřiměřeně, a to navzdory tomu, že stěžovatel utrpěl četná zranění vyžadující ošetření v nemocnici. Protože neproběhlo účinné vyšetřování, Soud neměl dostatek informací pro řádné posouzení tohoto aspektu případu.  

„Je důležité, že ESLP zkritizoval pasivní přístup Generální inspekce při prověřování stížnosti na špatné zacházení ze strany policie. GIBS v případě stěžovatele v podstatě nic nevyšetřila a nekriticky se spolehla na závěry vnitřní kontroly policie. Tak by to nemělo být. Když je zadržený člověk zraněn a musí být ošetřen v nemocnici, mělo by proběhnout zvláště pečlivé prověření, za jakých okolností k tomu došlo, aby se vyloučily možné pochybnosti o nepřiměřeném použití násilí ze strany policistů. Dalším pozitivem rozsudku je důraz na participaci obětí na vyšetřování, a to bez ohledu na to, že jde o cizince. Práva plynoucí z Evropské úmluvy platí pro všechny, a vyšetřování musí být přístupné i pro cizí státní příslušníky, kteří jsou často ve znevýhodněné pozici kvůli neznalosti jazyka, či právního prostředí. Doufáme, že dnešní rozsudek přispěje ke změně přístupu vyšetřovacích složek a každá stížnost na násilí ze strany policie bude řádně prověřena, a to za dodržení participativních práv obětí,“ uvedla Alexandra Dubová, právnička a předsedkyně Fóra pro lidská práva.

„Dnešní rozhodnutí ESLP vítáme, jde o důležité potvrzení práva na účinné vyšetřování podezření na špatné zacházení ze strany policie. Podle našich zkušeností není tento případ ojedinělý a nepřiměřené používání donucovacích prostředků českou cizineckou policí je bohužel časté. Některá řízení s cizinci na pražském letišti, včetně odepření vstupu na území, probíhají zcela bez dozoru. Doufáme, že tento rozsudek přispěje k vyškolení policistů v této oblasti a k důstojnému zacházení s uprchlíky na území ČR,“ řekla Hana Franková, vedoucí právního oddělení Organizace pro pomoc uprchlíkům.

Stěžovateli z Turecka poskytovali právní pomoc právníci z Fóra pro lidská práva ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům. Obě organizace poskytují pomoc obětem mučení a špatného zacházení v rámci projektu podpořeného Fondem OSN pro oběti mučení

Celé znění rozsudku najdete zde: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219779 . 

Pro více informací kontaktujte:

Alexandra Dubová, Fórum pro lidská práva, tel. +420 725 548 872, email: dubova@forumhr.eu

Hana Franková, Organizace pro pomoc uprchlíkům, hana.frankova@opu.cz