Ústavní soud shledal porušení práv kosovské rodiny zajištěné v Bělé-Jezové

Dnešním nálezem Ústavní soud rozhodl o porušení základních práv a svobod kosovské rodiny zajištěné po dobu 50 dnů v zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová. Otec společně s dvěma dětmi ve věku 3 a 6 let byli zajištěni českou policií v březnu 2014 kvůli tomu, že neměli potřebné doklady pro vstup na území České republiky. Následně byli zbaveni osobní svobody v imigrační detenci po dobu 50 dní, než došlo k jejich návratu do Maďarska, kde požádali o medzinárodní ochranu.

Rodina před Ústavním soudem namítala, že zajištěním dětí v polovězeňském prostředí určeném pro dospělé se striktním režimem a s velmi omezenou možností volnočasových aktivit po tak dlouhou dobu došlo k porušení zákazu špatného zacházení. Stejné argumenty předložila Ústavnímu soudu i Veřejná ochránkyně práv a mezinárodní nevládní organizace European Council on Refugees and Exiles (ECRE), které v případě intervenovaly. Jak ochránkyně, tak ECRE upozornily na mezinárodní standardy, podle kterých je k zajištění dětí možno přistoupit pouze ve zcela výjimečných případech, a jenom na krátkou dobu.[1] Podle nejnovějších rozsudků Evropského soudu pro lidská práva i zajištění rodiny s dětmi po dobu sedmi dnů znamená špatné zacházení ve vztahu k dětem. Jde přitom o jedno z nejzávažnějších porušení práv zaručených Evropskou úmluvou.[2] Některé mezinárodní instituce, jako např. Výbor OSN pro práva dítěte, doporučují zcela upustit od zajišťování rodin s dětmi zcela, a to s poukazem na velmi negativní dopad na vývoj a psychiku dětí.[3]

Dnešním nálezem Ústavní soud shledal, že zajištěním kosovské rodiny došlo k porušení práva na osobní svobodu a práva na rodinný život stěžovatelů.[4] Ústavní soud však nevyslovil porušení zákazu špatného zacházení. Nález je dostupný zde.

Již v roce 2010 štrasburský soud konstatoval, že zajišťování dětí v imigrační detenci je porušením zákazu špatného zacházení. Toto soud loni velmi důrazně potvrdil, když v pěti případech proti Francii shledal porušení článku 3 Úmluvy, který zakazuje nelidské a ponižující zacházení. V jednom případě byla rodina v zajištění jenom sedm dní.  Abychom neporušovali základní práva těchto dětí, musíme již nyní vytvořit dostupné alternativy k detenci, tedy prostředí, kde rodiny budou moct počkat bez zbavení osobní svobody, dokud se nevyřeší jejich návrat nebo přesun do jiné země EU,“ uvedla Šárka Dušková, právnička Fóra pro lidská práva, které rodině poskytovalo právní poradenství.

Úspěch je jenom částečný, zvažujeme další právní kroky,“ řekl advokát Filip Schmidt, který rodinu před Ústavním soudem zastupoval.

Kontaktní údaje:

Šárka Dušková, právnička Fóra pro lidská práva, email: forum@forumhr.eu, tel: + 420 731 563 427

[1] Viz např. rozsudky Evropského soudu pro lidská práva: Muskhadzhiyeva a další proti Belgii, č. 41442/07, rozsudek ze dne 19. ledna 2010; Popov proti Francii, č. 39472/07 a 39474/07, rozsudek ze dne 19. ledna 2012; R. M. a další proti Francii, č. 33201/11, A.B. a další proti Francii, č. 11593/12, A. M. a další proti Francii, č. 24587/12, R. K. a další proti Francii, č. 68264/14, R. C. a V. C. proti Francii, č. 76491/14, všech pět rozsudků ze dne 12. června 2016.

Výbor OSN pro lidská práva, Všeobecní komentář č. 35 o právu na osobní svvobodu, CCPR/C/GC/35, z 16. prosince 2014.

Zpráva Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) z návštěvy České republiky ve dnech 1 až 10. dubna 2014, ze dne 31. března 2015.

[2] R. M. a další proti Francii, č. 33201/11, rozsudek ze dne 12. června 2016.

[3] Výbor OSN pro práva dítěte, Zpráva z obecné diskuse dne 28. září 2012 s názvem „Práva dětí v kontextu mezinárodní migrace“.

Speciální spravodaj OSN proti mučení a krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání (Juan Mendez)

Speciální spravodaj OSN pro práva migrantů (François Crépeau)

[4] Nález č. III. ÚS 3289/14 z 23. května 2017.