FÓRUM podalo amicus curiae ve věci Valchář proti ČR

Během posledních dvou let jsme realizovali projekt financovaný dobrovolným fondem Organizace spojených národů pro oběti mučení. Skrze tento projekt jsme zastupovali řadu případů na různých domácích úrovních, přičemž jsme se snažili poukazovat na výzvy, jimž oběti čelí při hledání spravedlnosti za případy porušení lidských práv, včetně policejního násilí.

Případ Valchář proti České republice přináší na povrch závažné problémy týkající se odškodnění nehmotné újmy, které vznikly v důsledku policejního násilí a špatného zacházení. Kromě individuální úrovně případ odhaluje systemové nedostatky. FÓRUM argumentuje, že současný právní rámec v České republice za špatné zacházení, zejména krátká šestiměsíční zákonná lhůta pro podání žádostí o odškodnění a krátká také šestiměsíční promlčecí lhůta podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (č. 82/1998), která brání obětem v přístupu k spravedlnosti a nesplňuje požadavky stanovené v článcích 3 a 13 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv.

Naše intervence v případu Valchář má za cíl prosazovat nezbytné reformy v českém právním systému, aby byl zajištěn efektivní přístup k spravedlnosti a odškodnění pro oběti jakéhokoli druhu policejního násilí a násilí ve vězení nebo jiných místech zbavení osobní svobody.

Amicus curiae ke stažení v pdf.