Fórum pro lidská práva úspěšně zastoupilo dvaadvacetiletého Davida v soudním řízení týkajícím se práva na sociální služby. David vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřeboval specifickou sociální službu – osobního asistenta nebo poskytnutí sociální služby domova se zvláštním režimem, která mu však dlouhodobě nebyla poskytována. Krajský soud v Praze nařídil místním úřadům, aby mu poskytly odpovídající…
Výbor OSN pre práva dieťaťa vyzval SR, aby urýchlene a úplne prestala s praxou detencie rodín migrantov s deťmi. FÓRUM spoločne s Ligou za ľudské práva predložili Výboru OSN alternatívnu správu, ktorá popisovala túto nezákonú prax. Celé znenie odporúčaní Výboru je dostupné tu: http://tbinternet.ohchr.org/…/treatybodyexte…/Download.aspx…
[:cs]BRATISLAVA – Dňa 27. 10. 2015 bol právnemu zástupcovi doručený rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorým po prvý krát súd rozhodol o tom, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie a zaistenie tzv. primeraných úprav. V rozsudku č.k. 7Sžo/83/2014 Najvyšší súd uviedol, že právo na inkluzívne vzdelávanie podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím má vyššiu právnu silu ako školský zákon a všetky školské orgány sú viazané týmto Dohovorom. Tento rozsudok má význam pre tisíce detí so zdravotným postihnutím, ktoré nemajú možnosť byť vzdelávané v inkluzívnom prostredí a sú segregované v špeciálnych školách či triedach, ale im segregácia hrozí.[:]