Fórum pro lidská práva ve spolupráci s International Commission of Jurists a Justiční akademií České republiky pořádalo ve dnech 22. – 23. 3. 2021 seminář s názvem Vybrané otázky azylového a cizineckého práva z mezinárodní a vnitrostátní perspektivy pro azylové soudce a jejich asistenty z České republiky. Semináře se zůčastnili i právníci z Kanceláře Veřejného…
Všechny děti, bez ohledu na svůj věk, musí mít v případě, že jsou podezřelé z protiprávního jednání, přístup k procesním zárukám. Rozhodl o tom Evropský výbor pro sociální práva, orgán Rady Evropy, v přelomovém případu, který mu byl předložen International Commission of Jurists (ICJ) a Fórem pro lidská práva.  ICJ a Fórum podaly stížnost namítající, že Česká…
Spôsobilosť na právne úkony nemá vplyv na priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu. To je hlavný odkaz rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici vo veci nepriznania príspevku na osobnú asistenciu pre klienta s mentálnym postihnutím, ktorému sme pomohli s prípravou žaloby. Pre podporu nezávislého života v slovenskom systéme sociálnej ochrany je okrem rôznych druhov sociálnych…
FÓRUM společně s partnerskou organizací International Commission of Jurists (ICJ, Belgie) pořádá, dneškem počínaje (16. – 18. 2. 2021), online školení zaměřená na institut individuálního posouzení dítěte, které je podezřelé nebo obviněné ze spáchání trestného činu. Tento institut je od roku 2016 zakotven jako právo dítěte i v evropské legislativě (směrnice 2016/800). Školení probíhají v rámci evropského projektu „Procedural…
Fórum dlhodobo podporuje inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím. Aj preto sme podali sťažnosť k Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím v prípade chlapca, ktorý nemôže študovať na strednej škole, pretože bol doteraz vzdelávaný podľa špeciálneho programu určeného pre deti s mentálnym postihnutím. Sťažnosť smeruje proti Slovenskej republike. Prípad poukazuje na pretrvávajúcu plošnú…
Evropský výbor pro sociální práva shledal dnes Českou republiku odpovědnou za rozsáhlou a diskriminační institucionalizaci dětí s postižením a romských dětí v ústavech pro děti nízkého věku. Výbor kritizuje selhání České republiky, která nepřijala a neimplementovala odpovídající deinstitucionalizační strategii. V dnes vydaném rozhodnutí Evropský výbor konstatoval porušení práv především romských dětí a dětí s postižením mladších 3 let, a…
Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, na který se ještě v létě 2018 obrátila jedna z romských rodin vystěhovaných z ústecké ubytovny, která byla uzavřena po vyhlášení tzv. “bezdoplatkové zóny” na území města Ústí nad Labem. Žalobou namířenou proti městu rodina namítala, že došlo k nezákonnému zásahu do jejich práv,…
Vydali sme publikáciu, ktorá mapuje sociálne determinanty zdravia marginalizovaných rómskych komunít. Na Slovensku majú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít v porovnaní s ostatnými obyvateľmi na Slovensku obmedzený prístup ku kvalitnému životnému prostrediu a verejné politiky aktuálne nie sú nastavené tak, aby vyrovnávali nerovnosti. Životné prostredie, či ostatné materiálne podmienky, sú faktormi priamo pôsobiacimi na zdravie obyvateľov marginalizovaných komunít. Aj…
Absencia prístupu k pitnej vode, problémy s odnáškou odpadov a nakoniec život v lokalitách s výraznou enviromentálnou záťažou a v blízkosti skládok. Smutná situácia tisícok detí a rodín žijúcich v marginalizovaných komunitách. V kombinácii s nečinnými, či neschopnými relevantnými štátnymi orgánmi sme svedkami systematického porušovania ľudských práv, ktoré je potrebné zastaviť. Zdá sa, že nezostáva…
Před Nejvyšším správním soudem jsme uspěli s případem žadatelky o mezinárodní ochranu, jež byla zajištěna na pražském letišti a její zdravotní stav se v průběhu zajištění rapidně zhoršil. Soud, který přezkoumával důvodnost jejího zajištění v první instanci odmítl přihlédnout ke změně zdravotního stavu s odkazem na procesní pravidlo, podle kterého může přihlédnout jenom ke skutečnostem známým v čase vydání napadeného…