Fórum dlhodobo podporuje inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím. Aj preto sme podali sťažnosť k Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím v prípade chlapca, ktorý nemôže študovať na strednej škole, pretože bol doteraz vzdelávaný podľa špeciálneho programu určeného pre deti s mentálnym postihnutím. Sťažnosť smeruje proti Slovenskej republike. Prípad poukazuje na pretrvávajúcu plošnú…
Evropský výbor pro sociální práva shledal dnes Českou republiku odpovědnou za rozsáhlou a diskriminační institucionalizaci dětí s postižením a romských dětí v ústavech pro děti nízkého věku. Výbor kritizuje selhání České republiky, která nepřijala a neimplementovala odpovídající deinstitucionalizační strategii. V dnes vydaném rozhodnutí Evropský výbor konstatoval porušení práv především romských dětí a dětí s postižením mladších 3 let, a…
Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, na který se ještě v létě 2018 obrátila jedna z romských rodin vystěhovaných z ústecké ubytovny, která byla uzavřena po vyhlášení tzv. “bezdoplatkové zóny” na území města Ústí nad Labem. Žalobou namířenou proti městu rodina namítala, že došlo k nezákonnému zásahu do jejich práv,…
Vydali sme publikáciu, ktorá mapuje sociálne determinanty zdravia marginalizovaných rómskych komunít. Na Slovensku majú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít v porovnaní s ostatnými obyvateľmi na Slovensku obmedzený prístup ku kvalitnému životnému prostrediu a verejné politiky aktuálne nie sú nastavené tak, aby vyrovnávali nerovnosti. Životné prostredie, či ostatné materiálne podmienky, sú faktormi priamo pôsobiacimi na zdravie obyvateľov marginalizovaných komunít. Aj…
Absencia prístupu k pitnej vode, problémy s odnáškou odpadov a nakoniec život v lokalitách s výraznou enviromentálnou záťažou a v blízkosti skládok. Smutná situácia tisícok detí a rodín žijúcich v marginalizovaných komunitách. V kombinácii s nečinnými, či neschopnými relevantnými štátnymi orgánmi sme svedkami systematického porušovania ľudských práv, ktoré je potrebné zastaviť. Zdá sa, že nezostáva…
Před Nejvyšším správním soudem jsme uspěli s případem žadatelky o mezinárodní ochranu, jež byla zajištěna na pražském letišti a její zdravotní stav se v průběhu zajištění rapidně zhoršil. Soud, který přezkoumával důvodnost jejího zajištění v první instanci odmítl přihlédnout ke změně zdravotního stavu s odkazem na procesní pravidlo, podle kterého může přihlédnout jenom ke skutečnostem známým v čase vydání napadeného…
Nejvyšší správní soud (NSS) se ve dvou rozsudcích ztotožnil s naší argumentací, že české úřady jsou povinny žadatelům v řízení o určení statusu osoby bez státní příslušnosti vydat identifikační průkaz potvrzující, že jsou žadateli v uvedeném řízení. NSS uvedl, že bez dokladu totožnosti není stěžovatel schopen prokázat svou identitu, nemůže tudíž komunikovat se státními orgány…
Obyvatelé ubytoven se v situaci akutně hrozícího bezdomovectví se obracejí správní žalobou proti městu Ústí nad Labem na Krajský soud. Součástí jejich žaloby je i návrh na předběžné opatření, které by pozastavilo platnost opatření obecné povahy, s jehož pomocí město Ústí nad Labem omezilo vyplácení dávek na bydlení v chudinských lokalitách. Fórum pro lidská práva…
Městský soud v Praze zamítl žalobu naší klientky, kterou se domáhala změny praxe při registraci změny rodného čísla. Ta je totiž u transgender osob v České republice stále podmiňována podstoupením chirurgického zákroku se současným zneplodněním.Tuto operaci tak musí podstoupit i lidé, kteří si ji nepřejí, nebo kteří se vůbec necítí být opačným pohlavím a patří mezi osoby třetího pohlaví…