PROJEKTY

FAIR PLUS: Posílení povědomí o právech migrujících osob – Praktické školení právníků a soudců

FÓRUM spolu s dalšími čtyřmi evropskými partnery (International Commission of Jurists (Belgie) – koordinátor projektu, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant´Anna (Itálie), Immigrant Council of Ireland (Irsko), Elliniko Symvoulio Gai Tous Prosfyges (Řecko)) realizuje tříletý projekt s názvem FAIR PLUS: Posílení povědomí o právech migrujících osob – Praktické školení právníků a soudců (FAIR PLUS: Fostering Access to Immigrant’s Rights – Practical Training Lawyers and Judges).

Cílem projektu je přispět k lepší ochraně základních práv migrujících osob napříč evropskými státy. Tohoto cíle má být dosaženo prostřednictvím cílených školení soudců a dalších zainteresovaných osob v oblasti aplikace práva Evropské unie upravujícího základní lidská práva. V rámci projektu by také mělo dojít k vytvoření a posílení spolupráce mezi národními soudci, právníky a dalšími osobami, výměně zkušeností a dobré praxe v oblasti ochrany práv migrujících osob, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

Mezi hlavní aktivity projektu patří již zmíněná školení, která proběhnou v uvedených státech, tvorba příruček shrnujících danou oblast a taktéž závěrečná mezinárodní konference.

   Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Svoboda od nenávisti: Posilování občanské společnosti v boji proti nenávistným projevům na internetu proti Romům

FÓRUM ve spolupráci s mezinárodní organizací Minority Rights Group Europe a dalšími čtyřmi evropskými partnery (Amalipe Center za mezhduetnicheski dialog i tolerantnost (Bulharsko), Inštitút ľudských práv (Slovensko), Romedia Alapitvany (Maďarsko) a Romsko nacionalno vijece (Chorvatsko)) implementuje dvouletý program s názvem Svoboda od nenávisti: Posilování občanské společnosti v boji proti nenávistným projevům na internetu proti Romům (Freedom from hate: Empowering civil society to counter cyber hate against Roma).

Cílem projektu je posílit schopnost občanské společnosti realizovat efektivní kampaně zaměřené na nenávistné projevy na sociálních sítích zaměřené proti Romům a identifikovat a sdílet příklady efektivních a osvědčených postupů jak s partnerskými organizacemi, tak i s dalšími organizacemi a aktivisty zaměřujícími se na boj proti nenávistným a diskriminačním projevům v českém prostředí.

Mezi hlavní aktivity projektu patří vytváření strategií a jejich testování v českém kontextu, sdílení osvědčených postupů s dalšími partnery, organizacemi a aktivisty bojujícími proti nenávistným projevům a negativním stereotypům včetně pořádání odborného vzdělávacího semináře k tématu strategického boje proti nenávistným projevům na internetu.

     Projekt je realizován za finanční podpory Evropské Unie.

 

Inovace evropských právníků s cílem posilnit práva dětí s postižením

FÓRUM ve spolupráci s  partnerem Mental Disability Advocacy Centre implementovalo celoevropský projekt s názvem „Inovace evropských právníků s cílem posilnit práva dětí s postižením“ (Innovating European lawyers to advance rights of children with disabilities). Mezi hlavní aktivity projektu patří odborné vzdělávací semináře pro advokáty a právníky o právech osob se zdravotním postižením v České republice a na Slovensku a šesti dalších zemí Evropské unie za účasti mezinárodních expertů. FÓRUM se také podílelo na zpracování národní inovační strategie pro Českou republiku a Slovensko, která obsahuje zhodnocení systému a konkrétní doporučení pro posilnění práv dětí se zdravotním postižením v soudním systému.

Od 7. – 9. 11. 2016 FÓRUM pořádalo školení na téma Zastupování dětí s mentálním postižením v Domě národnostních menšin v Praze. Školení se účastnili advokáti, právníci, zástupci neziskových organizací a studeti práv. Více o školení si můžete pročíst zde.

Vzdělávací materiály

Národní inovační strategie

 

  Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie – Program pro práva, rovnost a občanství 

Publikace v rámci projektu vznikly s finanční podporou Evropské unie v rámci projektu “Innovating European lawyers to advance the rights of children with disabilities” (číslo projektu: JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7362). Obsah těchto publikací nepředstavuje názory Evropské komiise.

 

FÓRUM na kontinuální bázi dále realizuje tyto další projekty: Mezinárodní advokacie a Strategická litigace:

 

MEZINÁRODNÍ ADVOKACIE

FÓRUM usiluje o prosazování mezinárodních standardů ochrany lidských práv na národní úrovni mimo jiné koordinací, přípravou a podáváním alternativních zpráv o stavu implementace mezinárodních úmluv o lidských právech na národní úrovni. V tomto kontextu má FÓRUM bohaté zkušenosti, včetně účasti na jednáních před mezinárodními orgány. FÓRUM je aktivní před výbory OSN a kromě aktivní advokacie zaměřené na členy jednotlivých výborů, rovněž podporuje a pomáhá domácím organizacím prosazujícím lidská práva při podávání zpráv a při účasti na jednáních výborů, když přijímají seznamy otázek nebo závěrečná doporučení.

Blížší informace naleznete v sekci ADVOKACIE.

 

STRATEGICKÁ LITIGACE

FÓRUM zastupuje řadu strategických případů před národními a mezinárodními orgány. Cílem tohoto projektu je prostřednictvím litigace dosáhnout zvýšení standardu ochrany lidských práv v dané zemi a zajistit oběti nápravu nezákonného zásahu do jejich práv. Mezi hlavní oblasti, kde FÓRUM nabízí a zajišťuje právní pomoc a zastupování, patří:

  • práva osob se zdravotním postižením
  • prevence špatného zacházení, včetně ochrany obětí špatného zacházení
  • práva dětí
  • práva migrantů
  • práva sexuální menšin
  • ochrana před diskriminací

Blížší informace naleznete v sekci LITIGACE.